Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Na dobry początek!


Wójt Gminy Stare Pole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym "Na dobry początek!" na dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.


O dofinansowanie mogą się ubiegać stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i edukacji, biblioteki publiczne, fundacje.


Celem konkursu jest min. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, zachęcanie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Kwota dofinansowania: od 3 do 10 000 zł - obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania.


Budżet programu w 2016 r.: 450 000 zł.


Termin przesyłania wniosków: 12 września 2016 r., godz. 12:00.


Do pobrania:

 
2016-09-02Komunikat Ministerstwa Rozwoju


Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina,
że rejestracja w CEIDG
jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.


Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.


Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. 
2016-09-02Pomorskie sady tradycyjne


 
2016-08-30Apel Głównego Inspektoratu Weterynarii

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły


 
2016-08-26Pomoc materialna


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół w formie stypendium szkolnego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę, jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.


Wnioski o pomoc materialną dla uczniów należy składać od 1 września do 15 września 2016 r.


Prawo do ubiegania się o pomoc materialną mają uczniowie, słuchacze i wychowankowie spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, gdzie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł (netto) na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zderzenie losowe.


Pomoc ta może być udzielana od jednego miesiąca do dziesięciu miesięcy z możliwością zróżnicowania częstotliwości udzielania pomocy - może ona być realizowana w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.


Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym może być realizowana poprzez zwrot środków finansowych po przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.


Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia wyrównawcze, naukę języków, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.


Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ale i atlas historyczny, encyklopedia, instrument muzyczny, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc jedynie w sytuacji, gdy wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcję wychowania fizycznego). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.


Stypendium szkolne może być wstrzymane lub cofnięte w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium (przekroczenie kryterium dochodowego).


Do pobrania:

 
2016-08-26Spotkanie z pracownikami PUP


 
2016-08-25Rónać szanse 2016


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.


Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.


Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00.


Szczegóły na stronie: http://rownacszanse.pl/i293


 
2016-08-25Bezpłatne spotkania informacyjne


 
2016-08-10Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Remont drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu"


 
2016-08-19Zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń


W związku z występującym zagrożeniem ASF (Afrykański Pomór Świń) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku na swojej stronie internetowej przedstawia szereg informacji dotyczących tej groźnej choroby zwierząt dzikich i hodowlanych.


Zachęcamy hodowców, myśliwych, ale także wszystkie osoby do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tego ważnego tematu na stronie:

http://gdansk.wiw.gov.pl/ochrona-zdrowia-zwierzat/asf.html


 
2016-08-16


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 35 36 37 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.