2016-04-05  

Logo

 

 

Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)


Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.10.04.00-22-0007/16-00 z dnia 1 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Beneficjent

Partner wiodący

Miasto i Gmina Sztum

Partnerzy

Miasto Malbork, Gmina Stare Pole

Przedmiot projektu

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne z wykorzystaniem technologii LED w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych 2 771 szt. punktów świetlnych, z czego na terenie Miasta i Gminy Sztum - 1 641 szt., Miasta Malborka - 687 szt., Gminy Stare Pole – 443 szt.

Cel główny projektu

Wysoka sprawność i efektywność energetyczna systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum, Miasta Malbork oraz Gminy Stare Pole.

Cele szczegółowe

 • poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
 • poprawa jakości zarządzania oświetleniem ulicznym poprzez wdrożenie jednolitego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.

Planowane efekty

 • liczba zmodernizowanych punktów świetlnych - 2 771 szt.
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 579,32 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

7 770 922,26 zł, w tym: Miasto i Gmina Sztum - 4 915 664,12 zł, Miasto Malbork - 1 483 252,72 zł, Gmina Stare Pole - 1 372 005,42 zł

Poziom dofinansowanie

67,53%

Dofinansowanie z UE

5 247 703,76 zł, w tym: Miasto i Gmina Sztum - 3 319 547,97 zł, Miasto Malbork - 1 001 640,55 zł, Gmina Stare Pole - 926 515,24 zł

Termin realizacji

do 30 września 2018 r.
  2016-10-12  

Porozumienie o zawarciu partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu o nazwie "Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)"
  2016-09-08  

Uchwała Rady Gminy Stare Pole w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum oraz Miastem Malbork
  2016-06-28  

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)

 

Logo

 

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto Malbork

Partner

Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Stare Pole, Gmina Malbork, Powiat Malborski, Powiat Sztumski

Przedmiot projektu

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum poprzez modernizację energetyczną 39 budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. Projekt zakłada m.in. termomodernizacje 2 obiektów w Gminie Stare Pole tj. Termomodernizację budynku Zespołu Szkół ul. Bema 6 w Starym Polu oraz Termomodernizacje budynku Przedszkola w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 22. W ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców oraz działania promocyjne.

Cel główny projektu

Poprawa efektywności energetycznej 39 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Cele szczegółowe

- ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,

- zmniejszenie zużycia energii cieplnej,

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Planowane efekty

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 7 423 314,17 kWh/rok (średnio 58,51%)

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 258,51 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu

31 918 636,90 zł,
w tym Gmina Stare Pole: 2 326 625,42 zł

Wydatki kwalifikowane

31 472 462,86 zł,
w tym Gmina Stare Pole: 2 326 625,42 zł

Poziom dofinansowanie

65,19%

Dofinansowanie z UE

20 497 371,21 zł,
w tym Gmina Stare Pole: 1 516 843,44 zł

Termin realizacji

do 30 września 2018 r.,
w tym Gmina Stare Pole: do końca 2017 r.
  2016-01-28  

Porozumienie o partnerstwie
  2015-12-30  

Uchwała w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum, pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)"

Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny
rozwój społeczno - gospodarczy
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MalborkaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  2014-02-06  

Uchwała w sprawie współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"
  2014-05-06  

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014 - 2020 (wersja z kwietnia 2014 r.)
  2014-04-22  
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020". Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020", co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii.


Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: projekty@um.malbork.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Malborka, ul. Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

 • Urząd Miejski w Malborku,
 • Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
 • Urząd Gminy w Starym Polu,
 • Starostwo Powiatowe w Sztumie,
 • Starostwo Powiatowe w Malborku.


Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres projekty@um.malbork.pl lub telefonicznie 55 629-04-51.


Do pobrania:  2014-04-08    2014-03-26  
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 rozpoczynamy konsultacje społeczne. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.


Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.


Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędne są dla nas Państwa głosy.


Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie załączonej ankiety, która będzie dostępna na stronie internetowej następujących Urzędów:do 31 marca 2014 roku. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: projekty@um.malbork.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Malborka, ul. Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:
 • Urząd Miejski w Malborku,
 • Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
 • Urząd Gminy w Starym Polu,
 • Urząd Starostwa Powiatowego w Sztumie,
 • Urząd Starostwa Powiatowego w Malborku.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres projekty@um.malbork.pl lub telefonicznie pod nr. (55) 629-04-51.


Do pobrania: